ZAKŁADY LENTEX SA ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki
--------------------------------------------------------------------------------
17.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 86/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do zawartego pomiędzy Spółką a spółką zależną "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle porozumienia o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 69/2014, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 6.000.000 akcji własnych Spółki (dalej "Wezwanie"). Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439, dalej "Ustawa o ofercie"). Cena, po której Spółka będzie nabywała akcje w Wezwaniu wynosi 9,75 zł za jedną akcję. Treść Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu.